Činnosť notára - notárskeho úradu

Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok - zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov

V zmysle Notárskeho poriadku je notár štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať:

Notársku činnosť:

- spisovať a vydávať listiny o právnych úkonoch (napr. zmluvy, závety)
- osvedčovať právne významné skutočnosti, vydávať najmä osvedčenia:

- o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
- o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
- o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
- o protestácii zmeniek
- o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
- o tom, že je niekto nažive
- o vyhlásení o vydržaní
- o iných skutočnostiach

- konať vo veciach notárskych úschov

Ďalšiu činnosť - ak tak ustanoví osobitný zákon (napr. Občiansky súdny poriadok - prejednanie dedičstva na základe poverenia súdu). V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár poskytovať fyzickým a právnickým osobám právne rady, vykonávať správu ich majetku a spisovať im iné listiny. Odmena notára a náhrada jeho hotových výdavkov je stanovená Vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov

návrat na hlavnú stránku