Právne predpisy týkajúce sa notárskej činnosti

Notársky poriadok - zákon č. 323/92 Zb.

Kancelársky poriadok - výnos Ministerstva spravodlivosti SR č. 17214 / 1992-60

Notársky centrálny register záložných práv
(Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 607/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv)

Odmena notárov
(Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z.z., v znení vyhlášky č. 423/2002 Z.z. a v znení vyhlášky č. 607/2002 Z.z.)

návrat na hlavnú stránku